dissabte, 17 de desembre de 2011

Moció sobre la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià

Vos adjuntem a continuació la moció que presentàrem a la sessió plenària del passat divendres 16 de desembre de 2011 i que va ser aprovada amb els vots a favor del grup socialista i els dos regidors de Gent de Llaurí, l'abstenció de la regidora d'urbanisme del PP i el vot en contra de la regidora d'educació del PP i el regidor de cultura del PP

Moció sobre la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià

ANTECEDENTS

El dijous 17 de febrer de 2011 Acció Cultural del País Valencià (ACPV) va prendre la decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià degut a les renovades amenaces de noves multes per part de la Generalitat Valenciana.

Durant més de 25 anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit l?arribada de les emissions de TV3 al País Valencià. En els últims anys, però, la Generalitat Valenciana ha anat incoant expedients sancionadors contra ACPV per emetre aquestes emissions, i aquesta entitat s'ha vist obligada a cessar les emissions alhora que s'enfronta a sancions econòmiques que sumen més de 600.000 euros, una xifra desproporcionada per a una associació cultural sense ànim de lucre.

Tanmateix, la continuïtat d?aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. D'altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques ben diverses, la resposta d'un govern no pot ser mai la censura d'un canal en particular, sinó garantir l'accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d'expressió.

En aquest sentit, molts Ens Locals i institucions han aprovat mocions a favor de la continuïtat de les esmentades emissions, així com de suport a Acció Cultural del País Valencià, durant el procés iniciat el gener de 2007 pel Govern valencià amb l'obertura dels primers expedients administratius contra l?entitat.

Així mateix, el Govern de l?Estat ha ratificat la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que en el seu Article 11.2 diu que "Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d'emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua. Es comprometen, a més, a garantir que no sigui imposada a la premsa cap restricció a la llibertat d'expressió i a la lliure circulació de la informació en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària". Resulta d'una flagrant incongruència que allò que l'Estat ha signat i considera acceptable i digne de recolzament a l?àmbit internacional, no ho promoga i permeta que es prohibeixca als territoris de dins de les seves pròpies fronteres.

Per tot l'exposat més amunt, els grups polítics signants proposen al Ple de la Corporació l'aprovació dels següents


A C O R D S

Primer.- L'AJUNTAMENT DE LLAURÍ expressa el seu suport a un acord entre els governs de Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió arriben als dos territoris amb normalitat, i demana als dos governs que consideren una prioritat el assoliment d?aquest acord el més aviat possible.


Segon.- L'AJUNTAMENT DE LLAURÍ insta el Govern de la Generalitat Valenciana perquè retire els expedients administratius i les multes imposades a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per les emissions de TV3.

Tercer.- L'AJUNTAMENT DE LLAURÍ insta el Govern de l'Estat a facilitar l'aplicació, a l'interior del territori de l'Estat, de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb especial atenció al que disposa el seu Article 11.2.


Quart.- Transmetre aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana, al Govern Espanyol, a la Comissió Europea, a la Mesa i els grups parlamentaris del Parlament valencià, a la Mesa i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Mesa i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i, a Acció Cultural del País Valencià.
A LLAURÍ, 14 de DESEMBRE DE 2011.

1 comentari:

  1. Podem donar les gràcies al PP de que en ple segle 21 encara s'hagen de presentar aquest tipus de moció.

    ResponElimina